ONZE POLITIEKE FILOSOFIE, MISSIE, VISIE EN PARTIJPIJLERS

FILOSOFIE

Pertjajah Luhur gelooft in de oprechte wilskracht van elke Surinamer om ons land tot grote hoogte te brengen.

Suriname groeit hiermee uit tot een solide sociale rechtsstaat met een sterke democratische beleving, een sociaal sterke samenleving met een florerend ondernemersklimaat gestuwd door een faciliterende overheid en een gedreven burgerij die zowel op creatieve als innovatieve en verantwoorde wijze de natuurlijke hulpbronnen aanwendt en een sterke marktpositie heeft, in het bijzonder in de regio.

MISSIE

1. Democratie en Bestuur

2. Vernieuwende en gezonde economie

3. Sociale Samenhang

4. Duurzame leefomgeving

De filosofie van Pertjajah Luhur is gestoeld op de gedachte van Gotong Royong.

Gotong Royong, “onderling hulpbetoon” of “mensen helpen mensen”, is het unieke culturele bindmiddel dat onafgebroken de rotsvaste overtuiging van Pertjajah Luhur vormt.

Bewust van de kracht hiervan, gaat de politieke partij Pertjajah Luhur voor een “Surinamers voor Suriname”en wordt de nadruk gelegd op “Samen Vooruit”. Suriname ontwikkelen is een dynamische samenwerking tussen overheid en haar burgers, zo ook collectieve inspanningen van burgers onderling.

Het nationale belang van algemene welvaart en welzijn vormt hierbij de drijfveer. Optimale beleving van democratie, rechts- en wetshandhaving, burgerlijke vrijheid, veiligheid, goede en betaalbare gezondheidszorg, onderwijs, eenheid en vooruitgang vormen daarin absolute waarden.

VISIE

De partijfilosofie en de visie van Pertjajah Luhur zijn gericht op herstel en ontwikkeling van Suriname en vormen de drijfveren voor de missie van de partij om de volgende doelen op korte-, middellange- en lange termijn te realiseren:

Versterken van de democratische rechtsstaat

Versterken van het nationale bewustzijn voor eenheid en respect voor diversiteit

Versterken van sociaaleconomische zekerheid

Verbreden en versterken van gelijke ontwikkelingskansen voor elke Surinaamse burger

Waarborgen van een veilig en leefbaar Suriname

Scheppen van randvoorwaarden voor de totstandkoming en versterking van een sterke productie- en diensteneconomie

Intensiveren van een gezonde wisselwerking tussen overheid en burgerij

Faciliteren en stuwen van burgerinitiatief in sociaaleconomische zin op micro-, meso- en macroniveau

Ontwikkelen van een doelmatige ruimtelijke ordening met een efficiënte infrastructuur ten behoeve van de sociaaleconomische ontwikkeling

Duurzaam aanwenden van natuurlijke hulpbronnen en het waarborgen daarvan

Bevorderen van duurzame regionale en internationale handelsbetrekkingen ten behoeve van de verdere groei en duurzame instandhouding van de nationale economie

Versterken van de jeugd in voorbereiding op de duurzame voortzetting van de nationale toekomst

Gelijkmatig spreiden van welzijnsvoorwaarden en -faciliteiten over de gehele natie

Verhogen van de doelmatigheid van het algemene sociaal zorg- en zekerheidsstelsel voor elke burger, met speciale aandacht voor senioren burgers, mensen met een beperking en andere kwetsbare doelgroepen in Suriname

Ontwikkelen en toepassen van een kwalitatief onderwijs- en educatiesysteem

PARTIJ PIJLERS

UNITED WE STAND

Bebarengan Kita Kuwat